Jungguwurru Buwarraj PDF Print E-mail

murlu-nggu-ma jungguwurru-rlu-ma.
Nyawa na yani gulub na mani, yingin-garra
yuwarra jarrbib na-nga man.gu.


Echidna wanted to snap that tree to
pieces! He pushed the tree over, he
shook it and picked it
up.